Hírek - Önkormányzati hírek

Felhívás ajánlattételre

Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a 22/2020. (VIII.27.) határozata alapján adásvétel keretei közötti, nyilvánosan, versenyeztetéssel, hasznosításra hirdeti meg, az önkormányzat tulajdonában lévő, Szuhakálló 051/10 és 051./25 hrsz alatt felvett külterületi termőföld ingatlanokat.

1. Az ingatlanok művelési ága: szántó.
2. Az ingatlanok területe, aranykorona értéke:

051/10 hrsz; 2.9663 ha; 49.96 Ak
051/25 hrsz; 5.9189 ha; 93.65 Ak.

3. A 2. pont szerinti ingatlanok (továbbiakban: ingatlanok) vételára: legalább 4.000.000 Ft/ha, (azaz négymillió forint/ha) mely összeg a hatályos jogszabályok szerinti általános forgalmi adót nem tartalmazza.

4. Érvényesen ajánlatot tenni, csak a 2. pontban meghatározott mindkét ingatlanra lehet, csak egy-egy ingatlanra vonatkozó ajánlat érvénytelen.

5. Elsőbbséget élveznek azok az ajánlatok, melyek szerint a tulajdonszerzés célja az ingatlanokon olyan ipari-, termelő-, szolgáltató tevékenység végzése, melyek az önkormányzatnál helyi adóbevételt (elsősorban helyi iparűzési adóbevételt) eredményeznek (továbbiakban: elsőbbségi hasznosítás).

6. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) bek-ben foglaltak szerint – a 14.§ (2) bek-e szerinti értékhatárra tekintettel – a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

7. Mivel a meghirdetett ingatlanok termőföldnek minősülnek, így azok hasznosítása során be kell tartani a mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII tv. (továbbiakban: Földforgalmi tv.) előírásait, illetve a 4. pont szerinti elsőbbségi hasznosítás esetén, az adásvétel létrejötte előtt, el kell végezni a termőföldek végleges művelési ágból történő kivonását. A termőföld végleges művelési ágból történő kivonással felmerülő valamennyi díjat, költséget, illetéket Ajánlattevő köteles megfizetni, az Önkormányzat részéről az Ajánlattevő felé hitelt érdemlően okirattal igazolt, erre irányuló felhívása alapján. Az Önkormányzat az ügylettel összefüggő semmilyen költség, díj előzetes megfizetését – Ajánlattevői finanszírozás hiányában – nem vállalja.

8. Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra nézve - ajánlatának megtétele előtt, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől kikérve - hogy az Szk/1406-2/2019. jegyzői előzetes szakhatósági állásfoglalásban rögzített, az ingatlanokra vonatkozó helyi szabályozást, az Ajánlattevő ismeri. Amennyiben a szakhatósági állásfoglalás értelmében, a beruházás megvalósításához a településrendezési terv módosítása szükséges, arra az 1997. évi LXXVIII. tv. 30/A §-a szerinti településrendezés szerződés keretei között kerülhet sor, melyben az Ajánlattevő a módosítás teljes költségét vállalja.

9. Az ingatlan tulajdonjogának megszerzésére irányuló írásbeli ajánlatot Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testületének címezve, a polgármesterhez lehet benyújtani, zárt borítékban, 2020. szeptember 30-án 16:00 óráig. A borítékra rá kell írni: „Adásvételi ajánlat, Szuhakálló 051/10 és 051/25 hrsz.”

10. Az ajánlatban meg kell jelölni:

a) az 1 ha-ra eső ajánlott vételárat (alap+áfa), mint egységárat, az egységár, valamint a területnagyság figyelembevételével számított teljes vételárat alap+áfa bontásban, ingatlanonként és összességében;

b) a tulajdonszerzés célját (termőföldként való hasznosítás vagy elsőbbségi hasznosítás).

11. Az ajánlathoz csatolni kell, jelen felsorolás szerinti, beazonosítható sorrendiségben:

a) elsőbbségi hasznosítás esetén a helyi iparűzési adó bevétel várható összegének alátámasztására szolgáló, a tulajdonszerzés évétől számított 5 évre vonatkozó üzleti tervet;

b) nem magánszemély ajánlattevő estén hiteles cégkivonatot és aláírási címpéldányt;

c) közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot arról, hogy elsőbbségi hasznosítás esetén, az ingatlanok végleges művelési ágból történő kivonásához szükséges ingatlannyilvántartási eljárás teljes költségét – ideértve a földvédelmi járulékot is – az Ajánlattevő az Önkormányzatnak, a kiadások teljesíthetőségéhez, azok felmerülésekor biztosítja;

d) adásvételi szerződés- vagy adásvételi előszerződés-tervezetet (továbbiakban: szerződés-tervezet);

e) annak bemutatását, hogy a tervezett beruházás megvalósítása és a létesítmény üzemeltetése során, milyen helyi munkahelyteremtő hatással bír;

f) teljességi és megismerési nyilatkozat. (A teljességi és megismerési nyilatkozatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra nézve, hogy jelen ajánlattételi felhívást megismerte, azt magára nézve kötelezőek ismeri el; az abban foglaltaknak megfelelően, azzal egyezően nyújtotta be ajánlatát, az ajánlattételi felhívásban foglaltak az ajánlatától elválaszthatzatlanok. Nyilatkoznia kell arra nézve, hogy elismeri, hogy a jelen ajánlattételi felhívásnak mindenben meg nem felelő ajánlata érvénytelennek minősül.)

12. A 11. d. pont szerinti szerződés-tervezetnek koherensen tartalmaznia kell mindazon feltételeket, melyek a jelent ajánlattételi felhívásban megfogalmazásra kerületek.
A szerződés-tervezetnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy az Nvtv. 14. § (5) bekezdése szerint, az elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szerv, a jogszabályban meghatározott határidőn belül nyilatkozni tudjon arról, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében.

13. Az ajánlattevő a vételárból legalább 10.000.000 Ft (azaz tízmillió forint) összegű vételárelőleg megfizetését köteles vállalni – foglaló jelleggel -, melyet az adásvételi előszerződés megkötésekor, az önkormányzat 11734152-15546333 számú költségvetési elszámolási számlájára kell átutalnia, a 14. pontban foglaltak figyelembevételével.
A vételár teljes összegét a jelen és a 14. pontban foglaltakra tekintettel, a végleges adásvételi szerződés megkötésekor, annak megkötéséhez kell megfizetni, további részletfizetés nem biztosított.
A végleges adásvételi szerződést, az adásvételi előszerződés létrejöttét követő 12 hónapon belül kell megkötni, mely feltétel teljesülésének hiányában az adásvételtől – a foglaló jogi jellegének érvényesítése mellett – az önkormányzat elállhat.

14. Az ajánlathoz – ajánlattételi biztosítékként - a 3. pont szerinti egységár alapján számolt vételárminimum figyelembevételével, az annak 10%-át kitevő, legalább 3.554.000 Ft összeget, az önkormányzat 11734152-15546333 számú költségvetési elszámolási számlájára át kell utalni, az átutalás bizonylatának másolatát az ajánlattételhez csatolni kell.
Az átutalás közleményében fel kell tüntetni: „Ajánlati biztosíték, Szuhakálló 051/10 és 051/25 hrsz.” A nyertes ajánlattevő által átutalt ajánlati biztosíték, a vételár – illetve a 13. pont szerinti vételárelőleg - részévé válik.

15. Azon ajánlattevők részére, akiknek az ajánlata nem kerül elfogadásra, az ajánlati biztosíték összege, maradéktalanul 8 napon belül visszautalásra kerül.

16. A képviselő-testület az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést/előszerződést – tekintettel a 4. pontban meghatározottakra is -, az ajánlat elfogadását követő 30 napon belül.

17. Az azonos mértékű vételárat ajánlók közül előnyt élvez, aki az elsőbbségi hasznosítás célú ajánlatában, a fizetendő helyi adót – alátámasztottan – magasabb összegben prognosztizálja.

18. Ajánlatok elbírálása: 2020. október 1.

19. Szerződéskötés időpontja: az elbírálást követő 30 napon belül.

Jelen nyilvános versenyeztetési felhívás elválaszthatatlan része az ingatlanok értékesítésére során, az önkormányzati döntéshozatalban alkalmazandó jogszabályi háttérről szóló összefoglaló ismertető:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény:

„1. § (1) E törvény szabályozza az állam és a helyi önkormányzatok tulajdonában álló vagyon (a továbbiakban: nemzeti vagyon) megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a követelményeit, az állam és a helyi önkormányzatok kizárólagos tulajdonának körét, a nemzeti vagyon feletti rendelkezési jog alapvető korlátait és feltételeit, valamint az állam és a helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységeit.
(2) Nemzeti vagyonba tartozik:
a) az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló dolgok,
13. § (1) Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.

14.§ (2) Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a földre, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti meg.
(4) A (2) bekezdés rendelkezését nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdése szerint meghatározott értékhatár 20%-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén.
(5) Az elővásárlási jog gyakorolására külön törvényben meghatározott szerv - amennyiben törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik - az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés személyes átadása esetén az átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény feladásának igazolt napjától kell számítani. A határidő elmulasztása jogvesztő.
15. § A jelen törvény rendelkezéseibe ütköző szerződés, más jogügylet vagy rendelkezés semmis.”

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 5.§ (3) bekezdés c. „A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2019. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték képezi.”

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 7/2013. (IV.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: vagyonrendelet) szerint a képviselő-testület hatáskörébe tartoznak az ingatlan vásárlása, cseréje, bérbeadása; vagyonhasznosításra vonatkozó döntések, értékhatártól függetlenül. (4.§ (2) bek. b.)

2020.09.07. (forrás: HT)